Często szukane

  • Odzież robocza
  • Odzież ochronna
  • Czyściwo tekstylne MEWA

Wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ankiet klienta

Ochrona Państwa danych jest dla nas ważna. Poniżej informujemy szczegółowo, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane i jak je chronimy stosując zasady i reguły wskazane z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO.

I. Istotne informacje dotyczące ochrony danych Klientów przez grupę przedsiębiorstw Mewa.

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorstwa należące do grupy Mewa (Mewa) z siedzibą w Niemczech oraz innych krajach europejskich. Przedmiotem działalności Mewa jest produkcja, dostarczanie oraz pielęgnacja tekstyliów wielokrotnego użytku. Poza tym Mewa oferuje świadczenia w zakresie usług związanych z tekstyliami dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, handlowego, rzemieślniczego, gospodarczego i gastronomicznego.

My, spółka Mewa, będąca stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem (dalej zwana my, nas lub nasza), przekazujemy Państwu poniżej wraz z istotnymi oraz pełnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych (polityka prywatności) przede wszystkim przegląd naszych procedur związanych z gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem lub usuwaniem (dalej wspólnie nazywane przetwarzanie lub przetwarzaniem) jakichkolwiek informacji dotyczących Państwa (np. nazwisko lub dane kontaktowe, dalej wspólnie nazywane dane osobowe) w ramach naszych relacji z klientem. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności uzyskają Państwo niżej w punkcie II.

1. Informacje dotyczące administratora danych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, jako strona umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Nasze dane kontaktowe znajdują się każdorazowo na dokumentach umowy oraz w naszej korespondencji firmowej (pisma, e-maile itp.). Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: MEWA Textil-Service Sp. z o.o. ul. K.K. Baczyńskiego 25E 41-203 Sosnowiec lub e-mailem: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

2. Typ i pochodzenie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Naszymi klientami są przedsiębiorcy. Do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych zaliczają się dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością, które są niezbędne do realizacji wzajemnych relacji z Państwa przedsiębiorstwem. Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymujemy z reguły bezpośrednio od Państwa. Częściowo dane te są jednak udostępniane również przez podmioty trzecie, np.: Państwa pracodawcę lub pobierane ze źródeł dostępnych publicznie. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.1.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Przetwarzamy Państwa dane w następującym celu: Zawarcia i realizacji zawartych umów z naszymi klientami; Realizacji działań w celu ulepszenia produktów/usług oraz wzmocnienia naszych relacji z klientem; Przeprowadzenia ankiet, np. badań rynkowych lub ankiet satysfakcji klienta (komentarz zwrotny klienta); Reklamy dla istniejącej bazy danych klientów/ reklamy bezpośredniej. W przypadku wyrażenia zgody w celu w niej wskazanym do czasu jej cofnięcia lub odwołania.

Korzystamy zasadniczo z następujących podstaw prawnych: Przetwarzanie jest niezbędne do: (i)

zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – wykonanie umowy, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą; (ii) wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie realizacji i rozliczania zawartych umów; (iii) ochrony prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - ochrona prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu własnych produktów lub usług, realizacji działań ulepszających produkty i usługi, także na podstawie przeprowadzanych ankiet, organizacji działań reklamowych; (iv) ( na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO - zgoda na przetwarzanie danych.. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.2 i punkcie II.3.

4. Odbiorcy Państwa danych oraz podstawy prawne udostępnienia

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym spółkom z grupy Mewa oraz podmiotom trzecim, jak i naszym usługodawcom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi przekazujemy je także organom władzy, sądom, zewnętrznym konsultantom oraz podmiotom trzecim o podobnym charakterze. Niektórzy z wymienionych odbiorców posiadają siedziby poza krajami należącymi do obszaru Unii Europejskiej (UE). Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.4 i punkcie II.5.

5. Okresy zapisu i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy nie są one już niezbędne do celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub w momencie gdy nie są one już niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów. Zostaną one również usunięte, jeśli jest to niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.6.

6. Państwa prawa ustanowione przepisami

Zgodnie z obowiązującym prawem w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo pewne prawa. Wynikają one z przepisów RODO oraz uszczegóławiane są poprzez przepisy aktów prawa krajowego. I tak na przykład mają Państwo prawo dostępu do informacji o swoich danych, jak i są upoważnieni do żądania ich usunięcia lub ich przekazania, jednakże w sytuacjach i z ograniczeniami wskazanymi bezpośrednio w RODO. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w punkcie II.7.

7. Serwis i kontakt

Nasze serwis dla klientów jest zawsze do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań pod podanym adresem. Czy chcą Państwo jako osoba, której dane dotyczą skorzystać ze swoich praw lub otrzymać odpowiedzi na inne pytania dotyczące tej informacji? W takiej sytuacji prosimy zwrócić się do spółki Mewa, która jest stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Dane kontaktowe znajdują się każdorazowo na dokumentach umowy oraz w naszej korespondencji firmowej (pisma, e-maile itp.).

II. Szczegółowe wskazówki dotyczące polityki prywatności dla klientów Mewa

1. Typ i pochodzenie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach transakcji handlowych z podmiotami prawnymi. Do przetwarzanych przez nas danych osobowych należą:

Państwa biznesowe dane adresowe i kontaktowe jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja i dział także osób kontaktowych u naszych klientów oraz dostawców itp.; Dane wymagane przez nas do prowadzenia prawidłowej rachunkowości, jak konto bankowe, numer identyfikacji podatkowej itp. (o ile dotyczą one przedsiębiorców) Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymujemy z reguły bezpośrednio podczas nawiązywania i utrzymywania relacjami z klientami. Częściowo otrzymujemy dane osobowe także od innych spółek Mewa np. wtedy, gdy więcej spółek Mewa obsługuje jednego klienta. Ponadto przetwarzamy także dane osobowe, które otrzymaliśmy w inny sposób zgodnie z aktualnymi przepisami systemu ochrony danych osobowych w danych kraju, np.:

ze źródeł dostępnych publicznie jak np. rejestry handlowe i przedsiębiorców, targi, wystawy, źródła internetowe, gazety, spisy branżowe itp.; od podmiotów trzecich, które nie są związane z Mewa np. stowarzyszenia przedsiębiorców, związki branżowe, wywiadownie gospodarcze, ubezpieczalnie itp.

2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzamy opisane w punkcie II.1 dane osobowe dotyczące Państwa osoby z uwzględnieniem wymienionej każdorazowo podstawy prawnej. Obowiązuje to do poniżej wymienionych celów jak i do realizacji ankiet (patrz w związku z tym - punkt II.3).

Art. 6 ust. 1(b) RODO

Zawieranie, realizacja i wypełnianie umów z klientami naszego przedsiębiorstwa; Art. 6 ust. 1(f) RODO Realizacja uzasadnionych prawnie interesów Mewa, np.:

Realizacja działań w celu ulepszenia produktów/usług oraz wzmocnienia naszych relacji z klientem, jak np. działania związane z badaniami rynkowymi lub ankiety satysfakcji klienta (komentarz zwrotny klienta); Reklama telefoniczna lub za pośrednictwem poczty dla istniejącej bazy klientów, reklama bezpośrednia, jeżeli osoby zainteresowane nie sprzeciwiły się przetwarzaniu danych w tym celu; Cele związane z administracją wewnętrzną np. koordynacja realizacji usług dla naszych klientów, działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa komputerowego i działań komputerowych; Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych w związku z analizą i oceną wskaźników dotyczących usług świadczonych przez nas lub inną spółkę MEWA; Konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami gospodarczymi (np. SCHUFA, IHD) w celu ustalenia ryzyka kredytowego lub ryzyka niewypłacalności Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartymi umowami. Utrzymywanie bieżącego kontaktu podczas wykonywania umowy w zakresie przetwarzania danych pracowników i współpracowników klienta Art. 6 ust. 1(c) RODO Wykonywanie obowiązków nałożonych przez prawo np.

w związku z przekazywaniem odpowiednich informacji podatkowych lub w ramach mających zastosowanie przepisów sankcyjnych; w celu przestrzegania wytycznych handlowych, podatkowych lub innych prawnych przepisów związanych z przechowywaniem/ zapisywaniem niektórych danych osobowych. Art. 6 ust. 1(a) RODO O ile nie odbywa się to w celu realizacji uzasadnionych interesów,

Wysyłka reklamy/elektronicznych newsletterów; Zaproszenie do udziału w ankiecie i przeprowadzanie ankiet. Jeżeli dane osobowe klienta miałyby być przetwarzanie w innym celu niż ten, w jakim zostały pierwotnie zgromadzone, to poinformujemy osobę zainteresowaną – w zakresie dozwolonym ustawowo – o tym nowym celu. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Prosimy jednak pamiętać, że przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody pozostaje dozwolone.

3. Przeprowadzanie ankiet

Przetwarzamy dane osobowe również, aby ulepszać produkty i usługi świadczone przez Mewa i aby wzmacniać nasze relacje z klientami. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanymi ankietami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1(a) lub art. 6 ust. 1(f) RODO..

3.1 Zaproszenie do badań ankietowych: W celu zwracania się do potencjalnych uczestników badania za pośrednictwem e-maila lub telefonu, jeżeli jest to konieczne, przetwarzamy takie dane jak nazwisko i/lub służbowe dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon). Zwracamy się do Państwa tylko z zachowaniem przepisów prawnych dotyczących reklamy dla istniejącej bazy danych klien tów lub w ramach wyrażonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych kontaktowych za pośrednictwem ochronadanychosobowych@mewa-service.pl ze skutkiem na przyszłość. W związku z powyższym naliczone zostaną Państwu jedynie koszty przekazu (patrz także punkt II.7.6 w celu skorzystania z prawa do sprzeciwu). Mogą Państwo również wycofać swoją zgodę (patrz punkt II.2).

3.2 Przetwarzanie zawierające małą ilość danych: W naszych ankietach my bądź usługodawca na nasze zlecenie zwraca uwagę, aby pobierać możliwie jak najmniej lub nie pobierać żadnych danych osobowych, ponieważ zależy nam na otwartych i szczerych odpowiedziach. W poszczególnych przypadkach prowadzimy wyraźnie ankiety osobowe lub też na wyraźne Państwa życzenie pozostawiamy w ankietach Państwa dane . Tak jest na przykład w przypadku, gdy prowadzimy rozmowy w związku z osobistymi komentarzami, aby w powiązaniu z danym kontaktem zapewnić Państwu zadowolenie z naszych usług. W ten sposób możemy uwzględnić Państwa ewentualne życzenia związane z dopasowaniem produktu lub usługi lub wdrożyć je w przyszłości. Wyniki ankiet, a w szczególności badania rynkowego, są u nas składane w formie zbiorczej, tak więc nie mamy bezpośredniej możliwości oceny tych wyników w powiązaniu z konkretną osobą.

3.3 Ankiety internetowe: W przypadku ankiet internetowych przekazane techniczne dane dostępu są automatycznie szyfrowane za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Są to na przykład: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do naszego narzędzia do prowadzenia ankiety i/lub dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki/ systemu operacyjnego. W takim przypadku serwer internetowy zapisuje siłą rzeczy także adres IP urządzenia z którego Państwo korzystacie. Adres IP może teoretycznie umożliwić powiązanie z Państwa osobą, jednakże należy pamiętać, iż jest on informacją identyfikującą określone urządzenie, nie zaś osobę. Ponadto nie dochodzi ani do łączenia danych dostępu z Państwa wynikami ankiety lub innymi źródłami danych, ani analizy tych danych lub ich przekazania do nas jako zleceniodawcy. Zapisanie danych dostępu jest wymagane ze względów technicznych, aby przygotować funkcjonalny proces ankie ty internetowej i zapewnić bezpieczeństwo systemu. Dane te przechowywane są wyłącznie przez okres, w którym są potrzebne w celu osiągnięcia powyższych celów. Państwa adres IP zachowywany jest przez okres maksymalnie 7 dni. W ramach badań ankietowych przeprowadzanych w formie elektronicznej nasi partnerzy poinformują Państwa odrębnie o ewentualnym dalszym, istotnym pod względem technicznym, przetwarzaniu danych (np. stosowaniu plików cookie).

3.4 Przetwarzanie danych naszych partnerów: O ile kontaktują się Państwo z naszymi partnerami w związku z przeprowadzonymi przez nich ankietami za pośrednictwem e-maila, formularza kontaktowego lub telefonu np. odpowiadając na pytania w procesie ankiety lub (np. w przypadku udziału w konkursach) dobrowolnie przekazując dalsze dane (także osobowe), przekazane przez Państwo informacje będą wykorzystywane wyłącznie do tych celów i ewentualnie na odpowiedzialność naszych partnerów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te udzielone w ramach danej ankiety będą przechowywane osobno i nie będą łączone z innymi Państwa danymi osobowymi. Również w tych przypadkach nie zostaną nam, jako zleceniodawcy, przekazane żadne dane, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

4. Odbiorca Państwa danych oraz podstawy prawne

Przekazujemy dane osobowe innym spółkom Mewa, podmiotom trzecim i usługodawcom.

4.1 Inne spółki Mewa: Dane osobowe są udostępniane innym spółkom Mewa zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1(c), (f) RODO tylko wtedy i o ile te są wymagane do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na danym administratorze, rozumianym jako spółka z grupy Mewa lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów tej spółki. Tak może być w przypadku np. zabezpieczenia wewnętrznych celów administracyjnych. Do nich należą koordynacja usług świadczonych dla naszych klientów, scentralizowane świadczenie usług wewnętrznych lub (anonimowa/pseudonimizowana) ocena wskaźników przedsiębiorstwa.

4.2 Podmioty trzecie: Pozostałym podmiotom trzecim, poza spółkami z grupy Mewa np. organom celnym, finansowym lub innym organom nadzorczym przekazujemy dane osobowe zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1(c), (f) RODO tylko wtedy i o ile dane te są wymagane do wypełnienia obowiązków prawnych obciążających daną spółkę z grupy Mewa lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów tej spółki. We wszystkich innych przypadkach Państwa dane przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy na to odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1(a) RODO.

4.3 Usługodawcy (zewnętrzni i wewnętrzni): W ramach realizacji naszych relacji handlowych z Państwa przedsiębiorstwem współpracujemy również z zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi usługodawcami (inne spółki z grupy Mewa). Ma to miejsce np. w związku z niektórymi usługami internetowymi, w związku z wysyłaniem reklamy lub realizacją naszych ankiet zaadresowanych do klientów. Jeżeli decydujemy się na zaangażowanie jakichkolwiek usługodawców, odbywa się to zawsze w granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Wśród odbiorców danych osobowych mogą znajdować się także podmioty, które mają siedzibę w innym kraju, w szczególności poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). To może być również kraj, co do którego nie została wydana uprzednia decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, przy czym kraje te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych (kraj trzeci) jak np. USA. W takim przypadku ustalono za pomocą określonych środków, że wszyscy odbiorcy z siedzibą spoza obszaru EOG zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 45 RODO) i podjęto działania techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym opublikowaniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed innymi niedozwolonymi formami ich przetwarzania. Określone środki mogą zostać udostępnione za pośrednictwem wymienionych w punkcie II.8 danych kontaktowych. Dalsze przekazywanie danych podlega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednim wymogom dotyczącym dalszego udostępniania lub powierzenia przetwarzania.

6. Okresy zapisu i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy tylko przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji danego celu przetwarzania. O ile dane osobowe nie są już niezbędne, usuwamy je z naszego systemu i ewidencji i/lub podejmujemy działania w celu ich anonimizacji, tak aby nie można już było zidentyfikować osoby na podstawie tych danych. W celu zachowania przepisów prawnych musimy jednak niektóre dane osobowe przechować bądź zapisać na określony czas. Dotyczy to np. obowiązku dokumentowania, potwierdzania i przechowywania danych osobowych, które wynikają z krajowych przepisów handlowych i podatkowych. Przykładowo istotne dla nas okresy ewentualnego przechowywania danych zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem, wynoszą z reguły trzy do dziesięciu lat, a w wyjątkowych przypadkach do 30 lat. W Polsce w odniesieniu do MEWA Textil – Service Sp. z o.o. okresy przechowywania danych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynosić mogą od 2 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach nawet do lat kilkunastu w związku z rozliczeniami podatkowymi.

7. Państwa prawa ustanowione przepisami

W związku z ustanowionymi warunkami zgodnie z obowiązującym prawem (tzn. RODO i polską ustawą o ochronie danych osobowych ) mają Państwo następujące prawa:

7.1 Prawo dostępu do informacji: Mogą Państwo zażądać informacji, czy Państwa dane są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do otrzymania informacji np. dotyczących celów przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych a także odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym udostępniono dane osobowe lub którym zostaną one udostępnione. Mają Państwo prawo do otrzymania jednej kopii danych osobowych, które stanowią przedmiot przetwarzania. Za wszystkie kolejne kopie naliczymy stosowną rekompensatę opartą na kosztach manipulacyjnych.

7.2 Prawo do sprostowania danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. W zależności od rodzaju i celu przetwarzania, mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również za pomocą dodatkowego oświadczenia.

7.3 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych.

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną zaznaczone i będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do wyznaczonych celów.

7.5 Prawo do możliwości przenoszenia danych osobowych: Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały nam dostarczone. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

7.6 Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo w każdym momencie prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas danych dotyczących Państwa osoby. Jesteśmy w takiej sytuacji zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych do określonych celów. Wykonanie tego prawa nie powoduje naliczenia żadnych kosztów. Takie prawo do sprzeciwu nie istnieje w pewnych okolicznościach, w szczególności, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wymagane jest jako działanie zmierzające do zawarcia umowy lub do realizacji już zawartej umowy.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przysługujące Państwu prawa ulegają odpowiednim ograniczeniom na gruncie RODO, wobec powyższego przed skorzystaniem z danego prawa prosimy o upewnienie się, czy w konkretnej sytuacji możecie Państwo z niego skorzystać.

8. Dane kontaktowe i modyfikacje polityki prywatności

Nasz serwis dla klientów jest zawsze do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. Jeśli Państwo jako osoba, której dane dotyczą, chcielibyście skorzystać ze swoich praw lub otrzymać odpowiedzi na inne pytania dotyczące tej informacji prosimy zwrócić się do spółki Mewa, która jest stroną umowy z Państwa przedsiębiorstwem. Dane kontaktowe znajdują się każdorazowo na dokumentach umowy oraz w naszej korespondencji firmowej (pisma, e-maile itp.). Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. O wszelkich modyfikacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.