Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

15. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”

Odzież ochronna może uratować życie
Miliony ludzi ryzykują na świecie swoje zdrowie w czasie pracy. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykonywa-na pracą umiera 6 000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego cza-su „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty.

Bezpieczeństwo w pracy usankcjonowane prawnie
[Warszawa, marzec 2017]. Zagrożenia istniejące na stanowisku pracy mogą być różnego rodzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy obciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regula-cje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne bran-żowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i poprawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

Analiza zagrożeń obowiązkiem każdego pracodawcy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkie zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinny być analizowane i dokumentowane. Wobec każdego takiego zagrożenia należy przedsięwziąć działania prewencyjne, które pozwolą je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Podstawę stanowi tutaj dyrektywa UE nr 89/391/EWG. Działania te oparte są na następujących zasadach:
- unikanie ryzyka,
- ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
- zapobieganie ryzyku u źródła,
- dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, (dotyczy głównie projektowania
  stanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego) oraz metod produkcyjnych i metod  pracy,
- prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej, obejmującej technikę,
  organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników związanych ze  środowiskiem pracy,
- nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony 
  indywidualnej,
- właściwe instruowanie pracowników.

Jak prawidłowo obchodzić się z odzieżą ochronną?
Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale mo-że mu także uratować życie. Dlatego też należy koniecznie uwzględnić następujące aspekty:
-  odzież ochronna musi być dokładnie dostosowana do zagrożeń występujących na
   danym stanowisku pracy;
-  pracownicy muszą wiedzieć, jak mają prawidłowo nosić/stosować swoją odzież ochron ną;
- odzież ochronna musi być prana i utrzymywana w dobrym stanie zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich normach;
- każda zmiana dokonywana w odzieży ochronnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kto może w tym pomóc?
Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. spe-cjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach branżowych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tekstylia dla przemysłu. „Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej“, mówi Piotr Borowczyk, przed-stawiciel firmy MEWA w Polsce. „Oferując kompleksową usługę, polegająca na praniu, utrzyma-niu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochronnej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm europejskich. To pozwala chro-nić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.“

Więcej na temat odzieży ochronnej firmy MEWA:
https://www.mewa-service.pl/produkty/odziez-robocza/odziez-ochronna/

Pan Roman Benedykciuk

Adiunctor

ul. Nugat 8 m 59

02776 Warszawa