Stosowanie "ciasteczek"

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez korzystanie z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegółów dowiesz się tutaj.

Warnschutzkleidung

Wiadomości MEWA

Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej

Dlaczego nowe rozporządzenie?

20 kwietnia 2016 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. 21 kwietnia 2018 zastąpi ono obowiązującą od 1989 dyrektywę 89/686/EWG. Celem przepisów jest dostosowanie wymagań w stosunku do środków ochrony indywidualnej do „nowych ram prawnych” UE i zapewnienie lepszej ochrony ich użytkowników. Te „nowe ramy prawne” tworzą jednolitą podstawę do nadzorowania produktów w UE. 

Obowiązująca dotychczas dyrektywa musiała zostać przyjęta przez każde państwo członkowskie jako prawo narodowe. Natomiast rozporządzenia obowiązują po ich uchwaleniu od razu we wszystkich krajach członkowskich. Umożliwia to szybsze i skuteczniejsze dostosowanie prawa.

W nowym rozporządzeniu stosowane są w końcu jednolite pojęcia UE, jak np. „wprowadzenie do obrotu” czy „udostępnienie na rynku” itp.

Nie tylko doprecyzowano zakres stosowania środków ochrony osobistej, ale przede wszystkim określono środki dla lepszej ochrony osób korzystających ze środków ochrony osobistej. Np.:

  • każdy, kto przekazuje środki ochrony indywidualnej innej osobie, musi na żądanie organów nadzoru rynku poinformować, skąd sam je pozyskał i komu przekazał. 
  • Podczas wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej producent musi podać numer typu, partii lub numer seryjny, by zapewnić możliwość śledzenia wstecz.
  • Na podobnej zasadzie można zobowiązać do tego podmioty wprowadzające do obrotu i sprzedawców. 

Gdy jednak chodzi o europejskich producentów, także sprzedawcy mają pewne nowe obowiązki:

  • kontrola oznakowania CE
  • kontrola, czy informacje o użytkowaniu i deklaracja zgodności znajdują się w odpowiednim języku, a także czy jest numer partii, adres pocztowy i adres producenta
  • czy przestrzegano właściwych warunków składowania
  • informowanie organów nadzoru rynku o środkach ochrony osobistej stwarzających zagrożenie
  • Wymagania w odniesieniu do podmiotów certyfikujących i ich organów nadzorujących zostały ujednolicone i wyraźnie skonkretyzowane

Do wdrożenia rozporządzenia w życie wyznaczono różne okresy przejściowe, zależnie od obszaru.. 

Jako profesjonalny usługodawca w zakresie tekstylnych środków ochrony osobistej, MEWA zadba o terminowe i poprawne wdrożenie nowych wytycznych. Klienci MEWA są więc po bezpiecznej stronie.

Tutaj można zapoznać się z oryginalnym tekstem rozporządzenia